Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chaiyaphum

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

ที่อยู่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

โครงสร้างของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

1   ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                       1) บริหารงานสำนักงาน

                       2) บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ

                       3) บริหารบุคคล

                       4) บริหารงานแผนและติดตามผล

                     5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

               2.  ส่วนสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                       1) จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

                       2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

                       3) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

                       4) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ

                       5) ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ

               3. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                       1) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

                       2) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์

                       3) การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน

                       4) การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

                       5) การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ

                       6) ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

                       7) จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด

                       8) ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด

                       9) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

                       10) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

               4. ส่วนทรัพยากรน้ำ   มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                       1) ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด

                       2) ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบกำกับ ดูแล ส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด

                       3) กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดิน

                       4) อนุญาต ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล

                       5) ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด

                       6) กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด

ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ

ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ

                 จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมด 7,937,062.18 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่ง สามารถอำนวยสะดวกได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง อันได้แก่ ป่า ของป่า และผลผลิตจากป่าไม้อื่น ๆ กับประโยชน์ทางตรง และทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อดิน น้ำ ลม ฟ้า อากาศในท้องถิ่นก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดี มีต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ พร้อมด้วยสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

                 สภาพป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมิ ถือได้ว่าเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 3,701,848.50 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46.64 ของพื้นที่จังหวัด ต่อมากรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ป่าบางส่วนที่อยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ไปดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 684,247.25 ไร่ คงเหลือพื้นที่ป่าไม้ 3,017,601.25 ไร่ และเมื่อรวมกับพื้นที่ป่าเตรียมการสงวนอีก 197,485.00 ไร่ ทำให้จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ป่าไม้คงเหลือ ทั้งสิ้น 3,215,086.25 ไร่ ป่าไม้เหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหลายล้านคน เช่น แม่น้ำชี แม่น้ำพรม แม่น้ำเชิญ ซึ่งได้มีการกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำลำธาร โดยสามารถจำแนกออกได้ดังนี้

 (1) ป่าสงวนแห่งชาติ : จำนวน 11 แห่ง มีพื้นที่ป่าตามพระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง 2,064,839.00 ไร่ พื้นที่บางส่วนได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติและมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมไปดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน จึงยังคงเหลือพื้นที่ป่าไม้ 850,671.75 ไร่

(2) อุทยานแห่งชาติ : จำนวน 6 แห่ง มีพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 818,417.50 ไร่ เป็นป่าตามพระราชกฤษฎีกา 724,806.50 ไร่ และพื้นที่เตรียมการผนวกอีก 100,574.00 ไร่ ดังนี้

(2.1) อุทยานแห่งชาติตาดโตน : เนื้อที่ 135,737.50 ไร่ และพื้นที่เตรียมการผนวกอีก 53,377.00 ไร่

(2.2) อุทยานแห่งชาติภูแลนคา : เนื้อที่ 125,312.00 ไร่ และพื้นที่เตรียมการผนวกอีก 47,197.00 ไร่

(2.3) อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม : เนื้อที่ 62,437.50 ไร่

(2.4) อุทยานแห่งชาติไทรทอง : เนื้อที่ 199,375.00 ไร่

(2.5) อุทยานแห่งชาติน้ำพอง (ชัยภูมิ) : เนื้อที่ 28,106.00 ไร่

(2.6) อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  (ชัยภูมิ) : เนื้อที่ 166,875.00 ไร่

(3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 4 แห่ง : มีพื้นที่ป่า 1,348,512.00 ไร่ ได้แก่

(3.1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว : เนื้อที่ 975,000.00 ไร่

(3.2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง : เนื้อที่ 118,403.00 ไร่

(3.3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ : เนื้อที่ 255,000.00 ไร่

(3.4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง : เนื้อที่ 109.00 ไร่

4) พื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อกันไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรแห่งชาติที่เตรียมการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติหมายเลข 10 แปลง 1 จำนวน 197,485.00 ไร่ (ป่าภูนกแซว ป่าภูกระแต ป่าภูผาทอง)

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1