Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                       1) จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

                       2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด

                       3) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

                       4) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ

                       5) ประสานให้คำแนะนำการควบคุมมลพิษ

เอกสารแนบ

ส่วน สิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 926 ครั้ง