Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                       1) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์

                       2) การอนุญาต ควบคุม กำกับดูแลการมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์

                       3) การอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน

                       4) การอนุญาตการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

                       5) การอนุญาตอื่นๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ

                       6) ประสานการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

                       7) จัดทำแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด

                       8) ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในระดับจังหวัด

                       9) ประสานการสำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด

                       10) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เอกสารแนบ

ส่วน ทช

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 921 ครั้ง