Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

                      1) บริหารงานแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

                      2) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                      3) การจัดทำคำของบประมาณจังหวัด

                      4) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ

                      5) หารตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล และผลักดันให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ

                      6) การจัดทำกรอบคำรับรองการฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน ตามกรอบของสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

                      7) การดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

                      8) การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

                      9) จัดทำและพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์

                      10) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรป่าไม้

                      11) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ

                      12) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำบาดาล

                      13) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ส่วน ยส

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 923 ครั้ง