Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ   มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                       1) ประสานการจัดทำแผนการจัดการน้ำของจังหวัด

                       2) ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบกำกับ ดูแล ส่งเสริมเผยแพร่บำรุงรักษา และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด

                       3) กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำผิวดิน

                       4) อนุญาต ควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล

                       5) ประสานการจัดการน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด

                   6) กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทานของน้ำบาดาลในระดับจังหวัด

เอกสารแนบ

ส่วนน้ำ

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 936 ครั้ง