Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

Chaiyaphum Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                       1) บริหารงานสำนักงาน

                       2) บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ

                       3) บริหารบุคคล

                       4) บริหารงานแผนและติดตามผล

                     5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบ

ส่วนอำนวยการ

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 925 ครั้ง